Ο Β ΄Παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα

Δημιουργός: Μαρία Γεωργίου (φοιτήτρια)

Το συγκεκριμένο παράδειγμα διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της ιστορίας αποτελεί μία σύγχρονη εναλλακτική πρόταση, διαφοροποιημένη από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, βασιζόμενη πάντα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας καθώς οι διδακτικοί, γνωστικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι αρχικά η κατανόηση από τους μαθητές του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος, καθώς επίσης η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης των μαθητών. Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου σεναρίου βασίστηκε στο εποικοδομηστικό μοντέλο μάθησης και στις αρχές των θεωριών των Γνωστικής Ευελιξίας (cognitive flexibility theory) και της Ανακαλυπτικής μάθησης  του Bruner , καθώς οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τη γνώση μέσω της έρευνας, της αναζήτησης και του πειράματος. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός στόχου, αναπτύσσουν τις δεξιότητες του στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, μελετώντας πολύπλευρα ένα ιστορικό γεγονός, διαβάζοντας τόσο από το σχολικό βιβλίο όσο και από το διαδίκτυο και τις διάφορες πηγές.