Διαδικτυακή εκδήλωση για την προσφυγική μνήμη του 1922 (1 Απριλίου 2022)

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. διοργανώνει διαδικτυακή σειρά διαλέξεων με θέμα

«Ανιχνεύοντας την Ιστορική μνήμη των προσφύγων του 1922»

Παρασκευή 1η Απριλίου 2022

Ώρες: 18.00 -20.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Διαδρομές της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων και Τούρκων ανταλλαγέντων του 1922, Άγγελος Παληκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ

2. Η διαχείριση της μνήμης από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης (ΕΜΘ),  Αγγελική Γιαννακίδου, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του ΕΜΘ

Διοργάνωση- Συντονισμός:  Βασιλική Θεοδώρου, Καθηγήτρια

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6KGRhZG8Ms_8TU0yfuWwVUV3LVzaw62KprT0gTMzLuo1%40thread.tacv2/1647334157978?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2227210ff3-f21b-41a8-8623-e225a16fbf34%22%7d