Παιδική εργασία κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση

Δημιουργός: Ευτυχία Καρύδα (φοιτήτρια)

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο πραγματεύεται την παιδική εργασία κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση τον 19οαιώνα. Αξιοποιούνται αποσπάσματα από λογοτεχνικά βιβλία σε φύλλα εργασίας και μαρτυρίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το υλικό που συλλέχθηκε, οι στόχοι που τέθηκαν είναι γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί. Το σενάριο αξιοποιεί τις αρχές  του εποικοδομισμού και στηρίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση (Bruner). Οι δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας της μάθησης. Ειδικότερα, παίρνουν τον ρόλο του ερευνητή, καλούνται να βρουν τους κατάλληλους, με δικά τους κριτήρια, τρόπους να εκφράσουν τα ευρήματά τους κι έπειτα να τα παρουσιάσουν στην τάξη.